wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women wigs for women
Home Home

Werkstage voor mensen uit Eritrea

Bij de IGSD/NoordWestGroep in Steenwijkerland is deze week een werkstage in de groenvoorziening gestart voor 7 mensen die afkomstig zijn uit Eritrea. De groep wordt begeleid door een medewerker die zowel Nederlands als Tigrinya spreekt. Deze begeleider is eveneens afkomstig uit een uitkeringssituatie.Het belang van een dergelijke werkervaring is groot. IGSD/NWG-directeur Gerrit van Hofwegen bevestigt dat: ‘Werken is voor nieuwkomers vaak de eerste stap naar integratie. Wij vinden het erg belangrijk dat we hiervoor de mogelijkheden kunnen bieden’. Verschillende voorbijgangers gaven de werkploeg al complimenten over hun enthousiasme en grondige manier van werken.

Wethouder Dedden overhandigt een schoffel. De werkstage voor de mensen uit Eritrea kan beginnen.


NoordWestGroep gaat Steenwijkerlandse openbare ruimte onderhouden

Gemeente en NoordWestGroep tekenen een overeenkomst voor drie jaar

NoordWestGroep zorgt de komende drie jaar voor het onderhoud van de openbare ruimte in Steenwijkerland. De gemeente en NoordWestGroep ondertekenden daarvoor op 23 juni 2016 een overeenkomst. Wethouder Jacques Wagteveld: ‘Dit contract sluit naadloos aan bij het belang dat we als gemeente hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien deed NoordWestGroep al een deel van het onderhoud. Het contract is nu uitgebreid met het onderhoud in de hele gemeente. Alles rondom groen- en het overige ‘verzorgend’ onderhoud van de openbare ruimte ligt nu bij NoordWestGroep. Wel zo efficiënt.’

NoordWestGroep zorgt de komende drie jaar voor het zogenaamde verzorgend onderhoud van de openbare ruimte. Dat varieert van het onderhouden van plantsoenen en begraafplaatsen, onkruidbeheer op verharding tot het schoonhouden van verkeersborden en speeltoestellen. Wethouder Jacques Wagteveld: ‘Het onderhoudsniveau staat vast. NoordWestGroep zorgt ervoor dat het op dat niveau blijft. Het specialistische werk blijft in handen van de gemeente. Met dit contract is de samenwerking tussen de gemeente en NoordWestGroep flink uitgebreid. Daar ben ik blij mee, ook gezien onze wens om kansen te bieden aan mensen die om welke reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.’

NoordWestGroep is blij met de overeenkomst die er nu ligt. Interim-directeur Gerrit van Hofwegen: ‘Deze samenwerking is een mooie stap bij de veranderingen als gevolg van de Participatiewet’

 


Bestuur en RvC zien perspectiefvolle toekomst

Verlies voor NoordWestGroep, maar resultaat sterk verbeterd.

Zonder gemeentelijke bijdrage zou NoordWestGroep NV vorig jaar een verlies van € 298.000 hebben gerealiseerd. Het resultaat is evenwel ten opzichte van het vorig boekjaar sterk verbeterd, namelijk met € 250.000. Dat blijkt uit het dezer dagen verschenen jaarverslag, waarin interim directeur Gerrit van Hofwegen namens Bestuur en Raad van Commissarissen constateert, dat de toekomst duidelijk perspectief biedt.

Die verwachting wordt enerzijds gebaseerd op het vorig jaar door de gemeenteraad van Steenwijkerland geaccepteerde Plan van Aanpak, dat nadrukkelijk veranderingen bij NoordWestGroep (en IGSD Westerveld-Steenwijkerland) teweeg gaat brengen. Maar ook op het feit dat de samenwerking met het bedrijfsleven steeds beter gestalte krijgt. In dat verband wordt in het jaarverslag gewezen op het unieke en succesvolle project met Dyka, waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met behoud van uitkering de mogelijkheid krijgen om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen. Van de 29 deelnemers in 2015 hebben er tien een baan bij een reguliere werkgever bemachtigd. Met Dyka is nu een overeenkomst gesloten om dit project voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Ook de inzet voor personen met een WWB-uitkering binnen NoordWestGroep is in 2015 voortgezet. Voor deze personen wordt de kans vergroot om vanuit de ontstane werk/leersituatie door te stromen naar een werk/leertraject bij een reguliere werkgever en zelfs naar regulier werk.Met de start in april 2015 van het Werkgeversservicepunt (WGSP) wordt de gezamenlijke inzet van IGSD en NoordWestGroep vorm gegeven om mensen naar regulier werk te begeleiden. De vorig jaar in werking getreden Participatiewet vraagt om deze geïntegreerde aanpak, omdat voor SW-medewerkers de uitdaging geldt om uit te stromen naar reguliere werkgevers. Dit Werkgeversservicepunt maakt een ontwikkeling door om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van werkgevers en het aanbod van potentiële werknemers.

Werk gevonden

Net als vorig jaar komt in het jaarverslag een aantal medewerkers aan het woord, dat werk heeft gevonden bij een bedrijf of instelling in stad of regio. Zo is de 22-jarige Dennis Walkier uit Steenwijk 'enorm blij', dat de (onbetaalde) werkervaringsplaatsbij Albert Heijn Prinsenhoven heeft geresulteerd in een vast jaarcontract. Vijf middagen werkt hij nu vier uur (dus in totaal 20 uren) bij deze vorig jaar totaal vernieuwde supermarkt nabij de Paardenmarkt in Steenwijk. 'En het bevalt me prima', concludeert Dennis, over wie de bedrijfsleiding van Albert Heijn uitermate tevreden is.

Roelande Huisman uit Steenwijk voelt zich helemaal thuis bij de kinderen en schoolleiding van Kindcentrum Het Kompas aan de Oostwijkstraat in Steenwijk. Ze is bij Het Kompas al meer dan 15 jaren via allerlei verschillende regelingen werkzaam als conciërge en de laatste tien jaren heeft zij via NoordWestGroep er een contract in het kader van Begeleid Werken. 'Ik vind het hier heel erg prettig en kan zowel met de onderwijskrachten als de kinderen uitstekend uit de voeten. Er is sprake van een prima samenwerking', zo laat een enthousiaste Roelande (39) weten.

Het jaarverslag is hier te downloaden (pdf)


Bus vol werkzoekenden naar Vollenhove, Blokzijl en St. Jansklooster

Werkgevers in de regio Vollenhove, Blokzijl en St. Jansklooster krijgen 19 mei bezoek van een speciale campagne bus vol werkzoekenden vanuit de IGSD van Steenwijkerland en Westerveld.Ruim 30 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maken kennis met de bedrijven A. de Jonge uit St. Jansklooster, Old Ruitenborgh, Royal Huisman Shipyard van Van Benthem in Vollenhove en het Prins Mauritshuis in Blokzijl.

 De partners van Werkbedrijf Regio Zwolle bezoeken met een speciale campagnebus werkgevers om hen zo ongeveer voor de deur van hun bedrijf informeren over een inclusieve arbeidsmarkt. De bustour is onderdeel van de campagne "Daar werken we aan"."Door het hele jaar vinden er zowel lokaal als regionaal activiteiten plaats gericht op werkgevers, zoals werkbezoeken aan ‘goede-voorbeeld-werkgevers’, speeddates en inspiratiesessies.

Met deze bustour willen we zoveel mogelijk werkgevers informeren over de participatiewet en de daaruit voortvloeiende banenafspraak,’ vertellen de accountmanagers John Moes, Sonja Fokkens en Hessel Noordenbos van IGSD en NoordWestGroep. ‘Het is de bedoeling dat er in de regio Zwolle in 2016 minstens 1.000 banen gerealiseerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit ons Werkgevers Servicepunt kunnen we ondernemers hierbij op verschillende manieren ondersteunen en ontzorgen.  Alles onder het motto ‘Iedereen een baan, daar werken we aan!’

 


15 werkzoekenden geslaagd voor Assessment MKB Goed Werknemerschap

De  IGSD van Steenwijkerland Westerveld heeft als motto ‘Samen werken aan werk’. Om de kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden voor de arbeidsmarkt hebben er 19 werkzoekenden van de IGSD deelgenomen aan de training MKB Goed Werknemerschap. Een week lang moesten de deelnemers een pittig programma doorlopen met diverse activiteiten, er werden onder meer plastic doppen in elkaar gezet en elektrische bedrading gemaakt voor schuifdaken. Bij de activiteiten werd niet alleen gekeken naar de manier waarop er onderling samengewerkt werd, maar ook naar de houding van elke afzonderlijke deelnemer, de motivatie, de persoonlijke verzorging, het nakomen van afspraken, het werktempo en het opvolgen van instructies.

Maar liefst 15 kandidaten hebben de training succesvol afgesloten. Zij ontvangen een certificaat en de pas MKB Goed Werknemerschap. >De geslaagden worden nu actief door het Werkgevers Servicepunt begeleid naar de arbeidsmarkt.

De pas MKB Goed Werknemerschap is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven. Het assessment geeft bedrijven inzicht in de motivatie, houding en het gedrag van hun toekomstig personeel. Komt hij/zij op tijd, is hij/zij flexibel en nieuwsgierig en hoe is zijn/haar verzorging? Ook het omgaan met kritiek, hiërarchie en omgeving spelen een rol in de beoordeling van de potentiële werknemer. Het geeft werkgevers de garantie dat er geïnvesteerd wordt in gemotiveerd personeel dat goed in de organisatie past.

 


Daar Werken We Aan’ in Steenwijkerland en Westerveld

Vrijdag 15 april was bij de IGSD Steenwijkerland-Westerveld en NoordWestGroep de aftrap van de actie ‘Iedereen een baan, daar werken we aan’. Deze actie, georganiseerd door het Werkbedrijf Regio Zwolle, UWV, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen, is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

s Morgens verzamelden zich ruim twintig ondernemers in de kantine van de NoordWestGroep om met 35 enthousiaste werkzoekenden te speeddaten. Na afloop was er een rondleiding en een korte presentatie van Hugo Pereira.

Daarna vertrok de ‘Daar Werken We Aan-bus’ met alle medewerkers en naar Westerveld voor een middagje bedrijven bezoeken. Na diverse presentaties, rondleidingen en enkele speeddates op locatie konden de kandidaten aangeven met wie ze graag een vervolggesprek wilden of een dag meedraaien.

Wij blikken nog even terug op deze dag met een filmpje. Link youtube: https://youtu.be/zaIZHOeDEMg 

 


Stemhokjes geplaatst door NoordWestGroep

Woensdag 6 april aanstaande zijn er in alle 33 stemlokalen in de gemeente Steenwijkerland stemhokjes aanwezig, waarin inwoners van deze gemeente kunnen aangeven of ze voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne zijn.

De stemhokjes zijn afgelopen maandag en dinsdag op de 33 locaties geplaatst door medewerkers van NoordWestGroep, die deze klus al eerder bij verkiezingen hebben uitgevoerd en dat ook volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid weer gaan doen, wanneer Nederland een nieuwe Tweede Kamer gaat kiezen. Bovendien zijn verwijsborden geplaatst, zodat de stembureaus gemakkelijk(er) zijn te vinden.

'We zijn blij met deze opdracht en gaan ook nu de logistieke uitdaging weer graag aan,', aldus sectormanager Jelle Haanstra. De gemeente Steenwijkerland schakelt NoordWestGroep hierbij in, omdat de gemeente de organisatie van dit raadgevend referendum heeft.  Er kan worden gestemd tussen 7.30 en 21.00 uur.

NoordWestGroep-medewerkers hebben niet alleen de stemhokjes, maar ook de verwijzingsborden geplaatst.

NWG-medewerkers hebben niet alleen de stemhokjes, maar ook de verwijzingsborden geplaatst.


Groenvoorziening NoordWestGroep opnieuw VCA-gecertificeerd

Afgelopen dinsdag heeft er een VCA-audit bij de Groenvoorziening van NoordWestGroep plaatsgevonden. VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en heeft als doel het verbeteren van de arbeidsveiligheid op het werk. Dit certificaat wordt verstrekt door de onafhankelijke keuringsorganisatie KIWA en checkt de werkwijze, de kennis en de veiligheid van de medewerkers. Een van de onderdelen van deze certificering was een examen dat alle medewerkers van de Groenvoorziening allemaal afzonderlijk moesten afleggen. De medewerkers zijn hiervoor allemaal geslaagd! Om de drie jaar moet het certificaat verlengt worden, zodat alle klanten van NoordWestGroep Groen erop kunnen vertrouwen dat kwaliteit en veiligheid voor medewerkers, klanten en opdrachtgevers geborgd zijn.


Schoonmaakprojecten scholen Accrete

Schoonmaakwerkzaamheden in vier schoolgebouwen van bij Accrete (christelijk onderwijs en opvang) aangesloten onderwijsinstellingen in de gemeente Steenwijkerland worden vanaf februari van dit jaar verricht door schoonmaakbedrijf Rein Gaal samen met medewerkers van NoordWestGroep/IGSD. De werkvoorbereiding, coördinatie en begeleiding van dit project is in handen van schoonmaakbedrijf Rein Gaal uit Steenwijk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen door deze professionele aansturing de gelegenheid zich dit specifieke werk eigen te maken, waardoor mogelijk een reguliere baan in het verschiet ligt.

Met deze vorm van participatie wil Accrete haar rol in de samenleving en maatschappelijke verantwoordelijkheid benadrukken. 'Wij hebben ook op onze scholen een plek voor kinderen, die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Die lijn willen we doortrekken en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven bij ons passende werkzaamheden te vervullen', legt voorzitter Jan Spanjer van het College van Bestuur van Accrete uit. Vooralsnog gaat het project van start in Sint Jansklooster (Wiedekieker en De Opstap) en in Steenwijk (de kindcentra Claus en Willem Alexander). 'Maar de intentie is om hier in de toekomst verder uitbreiding aan te geven', geeft Spanjer aan. 'We zien de start als een leerproces, waarin we alle vertrouwen hebben. Vooral dankzij de combinatie met schoonmaakbedrijf Gaal, waarmee we met ons kindcentrum Claus al meer dan veertig jaar een relatie hebben. En dat tot volle tevredenheid.'

Accrete is op zestien locaties in de Kop van Overijssel actief. 'Zodat deze samenwerking voor de komende jaren tal van mogelijkheden biedt', is Willie Gaal van het gelijknamige schoonmaakbedrijf van mening. Zoon Remi Gaal vult aan met de opmerking, dat dit 'fantastische initiatief wel eens navolging in andere sectoren zou kunnen gaan krijgen. Het is toch geweldig om mensen op de arbeidsmarkt weer perspectief te kunnen bieden.'

Blij met deze samenwerking is eveneens Jelle Haanstra, sectorhoofd Werken en Leren van NoordWestGroep/IGSD. 'Je ziet dat krachtenbundeling tot iets moois kan leiden. We werken al geruime tijd samen met Gaal en hebben het volste vertrouwen in de voortgang van dit nieuwe project. Na een bescheiden begin kan dit verder groeien en volop kansen gaan bieden.'

 


Na geslaagde pilot voortzetting van uniek project met IGSD

Vaste baan lonkt na leerwerktraject bij Dyka

Het begin 2015 als pilot in gang gezette leerwerktraject (LWT) bij Dyka in Steenwijk kan zonder meer als succesvol worden bestempeld. HR Manager Rob Eding van deze producent van kunststof leidingsystemen (onderdeel van de Tessenderlo Group) constateert dat van de tot nu toe door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) aangedragen 36 deelnemers aan dit traject er inmiddels veertien succesvol zijn uitgestroomd. Vijf hebben een vaste baan bij Dyka zelf, een zevental is via Randstad bij Dyka als uitzendkracht aan de slag en twee kandidaten hebben extern (o.a. PostNL) een vaste baan weten te vinden.

'De eerste lichting deelnemers is dus allemaal goed terechtgekomen', stelt jobcoach Hugo Pereira met voldoening vast. In totaal dertien deelnemers bevinden zich nog in het traject, waarvan de meesten inmiddels zelfstandig werkzaamheden uitvoeren. Zij maken eveneens een reële kans om via deze werkervaring de door tal van omstandigheden opgelopen afstand tot de arbeidsmarkt nadrukkelijk te verkleinen, waardoor eveneens de kans op een vaste baan lonkt.

Acht personen hebben het zorgvuldig door Dyka in samenwerking met de IGSD en NoordWestGroep ontwikkelde traject helaas niet goed weten af te ronden. Maar tevredenheid overheerst en deze positieve ervaringen hebben ertoe geleid, dat de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot dit leerwerktraject door IGSD en Dyka is verlengd. Rob Eding: 'Voor onbepaalde tijd en dat betekent, dat we steeds zo'n tien tot vijftien personen met behoud van uitkering gedurende een jaar de mogelijkheid bieden om via (arbeids)participatie ervaring op te doen, waardoor ze kansrijker zijn om naar een reguliere baan door te kunnen stromen. De pilot heeft onze verwachtingen overtroffen en daarom zien we een perspectiefvolle toekomst in het verschiet.'

Waarnemend directeur-bestuurder Gerrit van Hofwegen van IGSD/NoordWestGroep is dat met hem eens en content met het vervolg, dat nu gestalte gaat krijgen. Van Hofwegen: ' Onze consulenten selecteren via intakegesprekken de kandidaten voor dit unieke project, waarbij met name ook op motivatie wordt gelet. Samen met jobcoach Hugo Pereira worden na de eerste selectie de sollicitatiegesprekken gevoerd met een leidinggevende van Dyka. Na 85 intakes zijn er tot dusver 36 personen geselecteerd om het traject in te gaan.'

Jobcoach Pereira geeft aan, dat de eerste fase van twee maanden is bestemd voor inwerken, ritme en veiligheid. 'Ik heb het zelf over de observatiefase, waarin moet blijken hoe mensen reageren, of ze het arbeidsritme oppakken en in het team passen. Bedenk hierbij, dat deze mensen allemaal kampen met een bepaald probleem en dus op achterstand staan. Aandacht voor de psychosociale en maatschappelijke problematiek zorgt voor verbetering van de persoonlijke balans en legt dus de basis voor deze nieuwe start. Bij Dyka krijgen ze een nieuwe kans en het is cruciaal om goed gemotiveerd te blijven en een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Vervolgens worden er gerichte trainingen gegeven om ze 'vakbekwaam' te maken voor de functie van procesoperator.

Draagvlak

Volgens Pereira is er zowel binnen als buiten Dyka steeds meer draagvlak ontstaan voor dit project, dat periodiek met vertegenwoordigers van de vakbonden FNV, CNV en Unie wordt besproken en de steun van deze drie organisaties heeft.

Pereira: 'Het gaat om mensen die in een moeilijke situatie verkeerden, jaren werkloos waren of met een psychosociale of maatschappelijke problematiek te kampen hadden en nu de begeleiding krijgen om hun draai in het (arbeidzame) leven terug te vinden. Op die manier krijgen zij de kans om weer deel te gaan uitmaken van de samenleving. Ze hebben dankzij deze succesvolle participatie weer een andere toekomst en dat is bijna ontroerend om waar te nemen. Voor hun gevoel tellen zij weer mee!'

 

 Een van de deelnemers van het succesvolle leerwerktraject aan de slag bij Dyka
 

Methodiek Werkstap als 'vliegwiel' resultaatgerichte arbeidsontwikkeling

In het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak van NoordWestGroep/IGSD is een belangrijke stap gezet door ondertekening van een overeenkomst met Werkstap, een methodische aanpak voor resultaatgerichte arbeidsontwikkeling en toeleiding. 'Daardoor zijn we beter in staat WWB kandidaten en WsW medewerkers via de kortst mogelijke weg duurzaam te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt', concludeert waarnemend directeur Gerrit van Hofwegen.

NoordWestGroep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld willen als één organisatie de Werkstapmethodiek als vliegwiel inzetten om dat proces in gang te zetten, alsmede organisatieontwikkeling te realiseren en te borgen. Van Hofwegen: 'Hierdoor wordt het complexe arbeidstoeleidings- en ontwikkelproces eenvoudiger beheersbaar. Bovendien is het mogelijk proactief te sturen op ontwikkel- en doorstroomresultaten en dat leidt tot een professionele aanpak.'

Eerder is ook in Kampen en Zwolle gekozen voor deze methode en dat betekent, dat de regio in dit opzicht gezamenlijk optrekt. Ook werkgevers, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen worden betrokken bij deze nieuwe methodiek, die consulenten en leidinggevenden van NoordWestGroep/IGSD duidelijk meer inzicht en informatie verschaft. Door deze flexibele en uitgebreide methode met (werkplek)opdrachten worden inspanningen aantoonbaar en successen verklaarbaar.

De implementatie van het systeem staat onder leiding van externe projectleiders van PTC, waarbij intern Caroline van Kooten als projectleider fungeert. 'Het is een methodiek die we met elkaar ontwikkelen, implementeren en uitvoeren. Dus met de medewerkers, met de cliënten en met elkaar', aldus Caroline van Kooten, die benadrukt dat 'NoordWestGroep en IGSD hierdoor nog beter in staat zijn om mensen toe te leiden naar passend werk.'

 

Het contract wordt getekend door v.l.n.r. Alex Wijnakker (directeur PTC Oss), waarnemend directeur Gerrit van Hofwegen van NoordWestGroep/IGSD en directeur Gert Meima van PTC Werkstap BV. 


IGSD bezig Plan van Aanpak in praktijk gestalte te geven

"Aandacht geven, dat is het sleutelwoord"

Onder leiding van waarnemend directeur Gerrit van Hofwegen is de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld bezig het eind vorig jaar door de gemeenteraden goedgekeurde Plan van Aanpak in de praktijk gestalte te geven. 'En dat gaat heel goed', meldt Van Hofwegen. 'Omdat we onze cliënten meer aandacht (kunnen) geven, wordt er een omslag teweeggebracht en daardoor ontstaat er duidelijk meer perspectief.'

Met de invoering van de Participatiewet heeft de IGSD ook nieuwe doelgroepen. Het gaat dan om mensen die voorheen onder de Sociale Werkvoorziening zouden vallen. Zij vragen om een andere aanpak, want de opzet is dat ook zij in een reguliere arbeidssituatie terecht komen.

Van Hofwegen: 'Aandacht geven is het sleutelwoord en dan merk je, dat betrokkenen het geloof in eigen kunnen en het zo belangrijke zelfvertrouwen terug krijgen. Samen met de cliënt bespreken we de toekomstmogelijkheden. En dat werkt. Langzaam maar zeker gaan ze dan de volgende stap zetten. Ze gaan beseffen, dat het cruciaal is om arbeidsritme op te doen om weer een zinvol bestaan op te bouwen.'

Nu de IGSD in staat is gesteld om dankzij een forse financiële injectie de capaciteit te vergroten, zal dit naar verwachting van de huidige directie leiden tot een (sterk) verbeterde situatie voor mensen, die tot nu toe in een weinig perspectief biedende situatie verkeerden.

Van Hofwegen: 'Er gaan meer mogelijkheden ontstaan, ook voor mensen die profiel 4 opgeplakt hebben gekregen en dus eigenlijk geen groeipotentieel hadden. In beide gemeenten hebben we het dan over zo'n 500 personen. Maar na inventarisatie blijkt nu al, dat zeker tweederde van hen wel degelijk bereid is om te participeren en zelfs beschikbaar kunnen zijn voor de arbeidsmarkt. Dat zijn hoopgevende signalen. Het aantal personen waarvoor dat perspectief (vooralsnog) ontbreekt is gelukkig klein.'

Werkgevers Service Punt

Een belangrijke opdracht ziet Van Hofwegen in een 'betere verbinding' met het bedrijfsleven. 'Wij kunnen nog meer begrip ontwikkelen over wat er allemaal in de bedrijven speelt, hoe we daarop kunnen inspelen en dus zo goed mogelijk kunnen faciliteren.' Daarom is het vorig jaar ingestelde 'Werkgevers Service Punt' een belangrijke stap in de goede richting.

Van Hofwegen: 'We zetten hierbij nadrukkelijk in op leerwerktrajecten (zoals dat nu heel succesvol verloopt bij Dyka), maar ook op duurzame uitstroom naar een reguliere baan. Daarbij werken wij nauw samen met bijvoorbeeld de Businessclub Steenwijkerland en ook met het Regionaal Werkbedrijf (RWB) en andere partners in dit werkveld. Het gezamenlijk verantwoordelijk voelen om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt weer te laten werken is de uitdaging. Daardoor ontstaat er voor die mensen betrokkenheid bij de samenleving, waarvan ze dan weer deel uitmaken met alle positieve gevolgen van dien.'

Stabiel

Van Hofwegen geeft aan, dat een stabiele thuissituatie in dit kader van eminent belang is. 'Want', zo legt hij uit, 'met elkaar moeten we er als samenleving alles aan doen om mensen niet tussen de wal en het schip terecht te laten komen. Dat geldt zeker ook voor jongeren van 18 jaar, die in de huidige situatie pas voor een uitkering in aanmerking komen, wanneer ze 21 jaar zijn. En dus in 'een gat' dreigen te vallen. Samen met onderwijs en zorgverleners ligt hier voor de IGSD een belangrijke taak om deze doelgroep perspectief te bieden. Dat begint al bij een zinvolle dagbesteding en regelmaat. Daarbij moeten we ons niet al te bureaucratisch opstellen, maar zo mogelijk zelfs proactief bezig gaan. Dat kan alleen maar door samen op te trekken en niet langs elkaar heen te werken. In dat opzicht zijn de wijkteams in de gemeente Steenwijkerland en het sociaal team Westerveld zeer belangrijk. Beide gemeenten samen kennen circa 150 probleemgezinnen, waar meer nodig is dan alleen ondersteuning naar werk. Juist in die gevallen is een samenhangende aanpak vereist.'


NoordWestGroep gaat onderhoud van Waterpark Beulaeke Haven verzorgen

Medewerkers van Groenvoorziening van NoordWestGroep NV zullen vanaf nu het complete onderhoud gaan verzorgen van Waterpark Beulaeke Haven aan de Veneweg in Wanneperveen. Dit park met meer dan 100 appartementen en een jachthaven ligt aan de Blauwe Hand, een 'roemrucht gehucht' op 2 kilometer afstand van Giethoorn. Het park is gesitueerd op een kruising van wegen en vaarwegen.

Tot nu toe was NoordWestGroep al betrokken bij het onderhoud van enkele tuintjes van individuele eigenaren van appartementen, maar nu is er een overall contract gesloten met de Vereniging van Eigenaren, waarvan Jarich Venema (Hoogeveen) voorzitter is. 'We hebben met diverse partijen gesproken en ons uitvoerig laten informeren. Onze voorkeur gaat uit naar een bedrijf uit de regio en bovendien willen we op deze wijze onze maatschappelijke betrokkenheid laten blijken', zo laat de heer Venema weten. 'Daarom is bewust gekozen voor NoordWestGroep.'

Vooralsnog geldt het contract voor de periode van een jaar, maar de intentie gaat nadrukkelijk in de richting van een langdurige vorm van samenwerking. Jarich Venema: 'Onze indruk is duidelijk positief en we zien wel degelijk perspectief voor een samenwerking in de toekomst.' Sectorhoofd Werken en Leren Jelle Haanstra van NoordWestGroep is zeer content met dit contract. 'Er waren méér gegadigden en dat het karwei tenslotte aan ons is gegund, geeft ons veel voldoening. We zullen onze uiterste best gaan doen om het de nieuwe opdrachtgever naar de zin te maken. Het gaat om het totale pakket, dus het onderhoud van bomen, plantsoenen en hagen, maar ook om de bemesting, het verwijderen van bladafval, alsmede het onderhoud van de verharding van de wegen.'

 (Foto: Vereniging van eigenaren Beulaekehaven


Nieuwe openingstijden Het Werkplein

Het Werkplein is vanaf 4 januari 2016 van maandag tot en met vrijdag geopend van 8:00 uur tot 17:00 uur. Het Werkplein is dan ook telefonisch bereikbaar. Het algemeen telefoonnummer is (0521) 538 980.  Uw consulent Inkomen blijft alleen telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van 9:00 uur tot 10:00 uur.


Directeur-bestuurder Gerrit van Hofwegen van IGSD/NoordWestGroep: 'Uitdaging  en opgave zijn behoorlijk groot'

Volgens (waarnemend) directeur-bestuurder Gerrit van Hofwegen van IGSD Westerveld-Steenwijkerland en NoordWestGroep NV wachten dit nieuwe jaar een uitdaging en opgave, die als 'behoorlijk groot' kunnen worden aangemerkt. 'Maar met elkaar moeten we dit kunnen uitvoeren en waarmaken', zo hield hij op de eerste werkdag van 2016 in de theaterzaal van De Meenthe alle betrokkenen voor.

Van Hofwegen prees de manier, waarop binnen zowel de Intergemeentelijke Sociale Dienst als bij NoordWestGroep is gewerkt aan een Plan van Aanpak, dat dankzij goedkeuring van de gemeenteraden van Westerveld en Steenwijkerland dit jaar mag en kan worden uitgevoerd. 'Dat is gelukt dankzij veler inzet en dus wacht ons nu een nieuw begin, een nieuwe toekomst. Met dezelfde inzet zullen we een heel eind komen en daarom zie ik dit jaar met vertrouwen tegemoet.'

Tijdens de geanimeerde bijeenkomst in De Meenthe voerde ook wethouder  Klaas Smidt van de gemeente Westerveld het woord. Hij wenste de aanwezigen niet alleen een gelukkig nieuwjaar, maar vooral ook veel succes toe om de nieuwe uitdaging gestalte te gaan geven. Voordat de medewerkers zich het ontbijt uitstekend lieten smaken, werd er een recent gemaakte filmimpressie vertoond. Daarin geven woordvoerders van Dyka, ELEQ, HomeTeam, Kornelis en Karwei blijk van hun positieve gevoelens met betrekking tot de samenwerking met NoordWestGroep en IGSD. Vicevoorzitter Henk Jan Röfekamp van de Businessclub Steenwijkerland laat daarin weten, dat zijn organisatie zich ook in 2016 maximaal zal gaan inzetten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onderdak te bieden.

 

Foto's Nieuwjaarsontbijt: https://goo.gl/photos/obcMjBfUCnMXhWjw7 


Filmimpressie NoordWestGroep/IGSD Steenwijkerland & Westerveld

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers van IGSD Steenwijkerland-Westerveld en NoordWestGroep NV is op de eerste werkdag van 2016 in De Meenthe een filmimpressie vertoond van werkzaamheden op locatie. Op de beelden is te zien wat er zoal gebeurt bij ELEQ, Dyka en Karwei en wat er wordt gedaan voor Kornelis. Verder wordt ingegaan op de samenwerking met HomeTeam en komt de rol van de Businessclub Steenwijkerland aan de orde.

Het filmpje is te bekijken via youtube : https://www.youtube.com/watch?v=QuHfS5Dxz-Q


Nieuwe opdrachten UWV voor NoordWestGroep

NoordWestGroep heeft drie nieuwe opdrachten binnengesleept van het UWV, waardoor het takenpakket verder is uitgebreid. 'We kunnen steeds meer betekenen voor een brede doelgroep', concludeert consulent arbeidsintegratie René Douma. ‘Dankzij zijn goede contacten kunnen we nu ook wat betekenen voor mensen met een uitkering op grond van de Ziektewet, Wajong en WIA. De eerste deelnemers zijn inmiddels met een traject gestart.’

Een deputatie van UWV (o.a. arbeidsdeskundige Paul van Tellingen) heeft vorige maand een rondleiding gehad bij NoordWestGroep, waarbij het gezelschap enthousiast raakte over de infrastructuur. 'We zijn eigenlijk heel snel tot zaken gekomen', blikt René Douma terug. Dankzij deze aanbesteding is het takenpakket van NoordWestGroep verder uitgebreid.

René Douma: 'NoordWestGroep fungeert hierdoor eigenlijk als een fullservice re-integratiebureau. Omdat alle consulenten bij ons tevens zijn opgeleid tot jobcoach, zijn wij als team in staat om alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bedienen. Tevens kunnen wij daardoor de bedrijven ontzorgen in de subsidiestroom die voor de kandidaten aanwezig is. Voor bedrijven biedt dit met name kansen wanneer zij aan hun quotum (de verplichting om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen) willen voldoen in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn nu echt een organisatie voor bijna alle doelgroepen in de Kop van Overijssel.'

Beleidsmedewerker Caroline van Kooten: 'Omdat de portefeuille van NoordWestGroep groter is, zijn wij interessanter geworden, zowel voor bedrijven als cliënten. We zijn een prima geoutilleerd werkleerbedrijf. Naast WWB en WSW kunnen we de infrastructuur van NWG nu ook inzetten voor de doelgroep van het UWV.' 

'Kansen dus voor personen die in de doelgroep vallen', constateert Caroline. Ze  voegt er enthousiast aan toe: 'Laat zij zich met René in verbinding stellen. Zeer waarschijnlijk kan NoordWestGroep wel iets voor hen betekenen!'


Voor inwoners van Steenwijkerland met financiële hulpvragen of schulden is er nu "IGSD aan de poort."

Onder de naam 'IGSD aan de poort' is in de gemeente Steenwijkerland de pilot 'schuldhulpverlening' van start gegaan. Bij de IGSD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) aan De Vesting 11-13 in Steenwijk bestaat het team schuldhulpverlening sinds april van dit jaar uit vier personen.

Het team kan inwoners van Steenwijkerland met financiële hulpvragen en/of schulden op de goede weg helpen. 'We zijn er niet alleen om het schuldprobleem op te lossen', geeft Janneke Jongsma aan, 'maar ook voor financiële hulpvragen. We proberen betrokkenen te leren goed om te gaan met financiën, opdat problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.'

Bovenal is de insteek van de schuldhulpverleners om samen met de klant een oplossing voor het ontstane probleem te vinden. Het aantal personen met onoplosbare schulden neemt de laatste jaren toe. De vier hulpverleners (Janneke Jongsma, Herman Wissink, Dagmar Kienstra en Ima Stroek) hebben onlangs een congres over deze materie bijgewoond en tevens aan workshops meegedaan. Ima Stroek: We zijn duidelijk gemotiveerd uit Veenendaal teruggekomen.'

Herman Wissink en Dagmar Kienstra geven aan, dat preventie en nazorg belangrijke aspecten zijn. 'In het eerste gesprek inventariseren we de knelpunten en daarna volgt een route, die helemaal op de persoonlijke situatie is afgestemd. We denken nadrukkelijk mee, waardoor de aanpak zeker meerwaarde krijgt.' In Steenwijkerland kunnen personen met schulden voor hulp dus terecht bij de IGSD. Tijdens het gesprek met een hulpverlener zal onder meer duidelijk worden of doorverwijzing naar andere hulpverleningsinstanties noodzakelijk is. Daarbij wordt samengewerkt met een breed netwerk van ketenpartners en vrijwilligers. Belangstellenden kunnen elke werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur bellen (0521 538996) of mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) voor informatie of een afspraak. Ook is er elke woensdag inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur.

Inwoners van de gemeente Westerveld met financiële problemen kunnen contact opnemen met de Gemeentelijke Kredietbank (tel. 0592 366099, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Tien jaar Begeleid Werken gevierd met taart

Roelande Huisman uit Steenwijk werd onlangs op haar werk verrast met een lekkere slagroomtaart van NoordWestGroep. Reden van de taart is dat zij al 15 jaar werkzaam is bij Kindcentrum Het Kompas aan de Oostwijkstraat in Steenwijk, de laatste 10 jaar middels een arbeidsovereenkomst in het kader van Begeleid Werken. Via een aantal verschillende regelingen is Roelande sinds juli 2000 als conciërge werkzaam bij Het Kompas.

Roelande heeft de eerst vijf jaar gewerkt op detacheringsbasis. Nadat zij zichzelf helemaal had bewezen, heeft zij eind mei 2005 een arbeidsovereenkomst gekregen in het kader van Begeleid Werken. Sinds enige tijd is Roeland ook één dag per week werkzaam op basisschool De Wennepe in Wanneperveen, waar zij dezelfde werkzaamheden uitvoert.

Roelande heeft het altijd erg naar haar zin gehad op Het Kompas. Ze doet diverse werkzaamheden, zoals kopiëren, schoonmaken en de administratie. Vooral het omgaan met de kinderen vindt Roelande erg fijn. De school heeft haar in de afgelopen jaren ook alle ruimte geboden zich te kunnen ontwikkelen in haar functie en daar is ze heel blij om. De heer Wiersma, directeur van Het Kompas, geeft te kennen dat Roelande er in de afgelopen jaren helemaal bij is gaan horenDe slagroomtaart werd aan Roelande overhandigd door haar consulent Herma Schoenmaker van NoordWestGroep.

 


Feestelijke uitreiking vaste aanstelling medewerkers NoordWestGroep

Op maandag 2 november jl. zijn 41 medewerkers van NoordWestGroep in het zonnetje gezet: hun tijdelijke dienstverbanden bij de organisatie zijn omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De heer Gerrit van Hofwegen, directeur van NoordWestGroep en IGSD, feliciteerde alle betrokkenen in de kantine van NoordWestGroep. Daarna werden de contracten ondertekend. “Ik ben hier erg blij mee”, “eindelijk vastigheid” en “nu kan ik definitief plannen maken” waren veelgehoorde reacties bij het tekenen van de contracten. De gelegenheid werd feestelijk gevierd onder het genot van koffie en thee en gebak.

Al enige jaren speelde een grote onzekerheid onder de medewerkers met een tijdelijk dienstverband. NoordWestGroep vindt het belangrijk dat de tijdelijke dienstverbanden nu bij goed functioneren omgezet worden naar een vast dienstverband. De medewerkers zijn op diverse werkplekken werkzaam. Een groot deel van de betrokkenen is gedetacheerd bij externe opdrachtgevers zoals Dyka, Waelbers, Eleq, Perron 3 en campings.

 


Gewijzigde openingstijden Werkplein

Het Werkplein in Steenwijk is gesloten op:

- Maandag 16 november 2015 vanaf 12.30 uur

- Dinsdag 17 november 2015 vanaf 11.30 uur en

- Donderdag 19 november 2015 vanaf 11.30 uur

De balie van de IGSD in het gemeentehuis van Diever is op maandag 16 november 2015 gesloten vanaf 12.00 uur


NoordWestGroep NV roemt samenwerking bedrijfsleven

Vanuit NoordWestGroep is veel aandacht geschonken om binding en samenwerking te realiseren met het bedrijfsleven in stad en regio. Dat heeft ertoe geleid, dat onder meer binnen de kring van leden van de Businessclub Steenwijkerland grote loyaliteit en bereidheid is gaan ontstaan om maatschappelijke betrokkenheid te tonen.

Dat staat in het jaarverslag, dat dezer dagen is verschenen. Later dan gewoonlijk. In de financiële paragraaf wordt gemeld, dat het jaar 2014 zonder de gemeentelijke bijdrage zou zijn afgesloten met een negatief resultaat van € 548.000. Als 'belangrijkste uitdaging van 2014' wordt genoemd te komen tot één uitvoeringsorganisatie van NoordWestGroep en de Inter Gemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland-Westerveld. Terugkijkend wordt geconcludeerd, dat de contouren zichtbaar zijn geworden, zodat aan een verdere invulling kan worden gewerkt.

In het jaarverslag komt een aantal medewerkers aan het woord, dat werk heeft gevonden in Steenwijker bedrijven. Zoals Henk van Stroe, die via een aantal regelingen uit die tijd aan de slag is gegaan bij Autoschade Groen. Na goede ervaringen volgde in 2005 een vast dienstverband. Gerrit Groen: 'Henk is er bij ons helemaal bij gaan horen. Hij werkt hier fulltime en is indien nodig ook bereid in de avonduren de handen uit de mouw te steken.'

Guus ter Horst (32) uit Steenwijk is in april 2014 bij bouwmarkt Karwei begonnen als schoonmaker/facilitair medewerker. 'Ik voel me daar helemaal op m'n plaats', constateert hij, 'en zie het als een stuk verantwoordelijkheid om de gangen in de winkel met de dweilmachine keurig schoon te houden.' Guus zorgt ervoor, dat het netjes en schoon is als onderdeel van de gastvrijheid, die Karwei wil uitstralen. Directeur Henk Hetebrij is uitermate tevreden over de inzet van Guus ter Horst. 'Hij is erg secuur en weet wat hij moet doen. Ik merk ook, dat onze klanten dat waarderen.' De 54-jarige Henk Vonk is al een groot aantal jaren namens NoordWestGroep actief op diverse locaties. Zo'n dertien jaren werkte hij (ook in ploegendiensten) bij Dyka in Steenwijk en vervolgens een viertal jaren in de kantine van NoordWestGroep zelf. Bovendien was hij werkzaam in lunchroom Perron3.

De horeca is inmiddels verleden tijd voor Henk en daarvoor in de plaats is een aantal conciërgetaken gekomen bij Bariet printing & binding aan de Koematen in Steenwijk. 'Allemaal heel afwisselend en dat bevalt mij goed', zo laat de in Willemsoord woonachtige Henk Vonk weten. 'Ik heb het reuze naar mijn zin en kan mijn energie hier beter kwijt.'


Hometeam vestigt zich in pand NoordWestGroep

Allround onderhoudsbedrijf HomeTeam gaat zich vestigen in het pand van NoordWestGroep NV en dus verhuizen van de Produktieweg naar de Koematen in het bedrijvenpark Groot Verlaat in Steenwijk. Binnenkort beginnen de  sloop- en  verbouwingswerkzaamheden om de bovenverdieping geschikt te maken voor de ruim veertig medewerkers van HomeTeam. Het pand aan de Produktieweg, dat eigendom is van Woonconcept, zal worden verhuurd of verkocht.


HomeTeam is een zelfstandig onderhoudsbedrijf, dat zich bezig houdt met het organiseren en uitvoeren van het onderhoud en reparaties aan woningen en overig vastgoed, zoals woongebouwen en scholen, waarbij zij ook 24/7-storingen oplost, zoals plotselinge lekkage. HomeTeam werkt zowel voor particulieren als vastgoedbeheerders in Noord-Nederland en heeft alle bouwkundige en installatietechnische specialismen in huis. 'Zodat desgewenst ook grote(re) klussen kunnen worden aangepakt door vakspecialisten die kwaliteit en klanttevredenheid voorop stellen',  aldus Wilfred Joustra, die sinds drie jaar directeur is. 'Wij zijn in staat een woning, gebouw of kantoor van dak tot fundering te onderhouden, van binnen en van buiten. We repareren een deurklink, maar voeren ook een complete renovatie uit.'


Al enige tijd was HomeTeam op zoek naar een andere locatie. Joustra: 'We zijn heel blij met de nu gevonden oplossing. Wij passen prima bij NoordWestGroep, waarmee we inmiddels samenwerken in het project Handyman Service.  Met inschakeling van medewerkers van NoordWestGroep hebben we een activiteit in de vorm van laagdrempelige hand- en spandiensten opgezet, wanneer mensen - om welke reden dan ook - een bepaalde klus niet meer zelf kunnen uitvoeren. Zoals werkzaamheden aan een dakgoot of het maaien van gras. Maar we kunnen natuurlijk een completer pakket aanbieden. In alle gevallen leveren wij in coproductie met NoordWestGroep de nodige hulp, opdat de klus kan worden geklaard.'
De nieuw uitgedachte productlijn completeert het al omvangrijke aanbod van HomeTeam, dat veelal met name franchisenemers op locatie inschakelt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. HomeTeam is franchisegever voor ambitieuze ondernemers. Een netwerk met één heldere formule, herkenbare uniforme werkwijze en de zekerheid van een goede prijs met uitstekende garanties. Joustra: 'We hebben een nieuw imago gekregen en dat zullen we  vanuit de nieuwe locatie nog nadrukkelijker en beter gaan uitstralen. Meer vormen van samenwerking met NoordWestGroep liggen daarbij zeker voor de hand.'


Ook opslagruimte
Behalve de bovenverdieping (500 vierkante meter vloeroppervlakte) huurt HomeTeam tevens een opslagruimte van ruim 100 vierkante meter van NoordWestGroep, dat heel content is met de komst van het onderhoudsbedrijf.  De naam HomeTeam zal op het NWG-gebouw komen te prijken en het gedeelte van het pand waar voor de verhuizing naar het Werkplein de sector arbeidsintegratie was gehuisvest, zal aan de buitenkant een roodblauwe uitstraling krijgen: de kleuren van HomeTeam.
Sectormanager Jelle Haanstra, die de contacten heeft gelegd en de onderhandelingen heeft gevoerd: 'Niet alleen zijn we blij dat ons gebouw weer vol stroomt, maar er ontstaat tegelijkertijd meer reuring. Bovendien werken we als partners al met elkaar samen en uitbreiding daarvan op andere terreinen is zeer wel mogelijk nu we bij elkaar in één gebouw komen te zitten. Met de komst van HomeTeam gaan we als NoordWestGroep een perspectief biedende toekomst tegemoet.'

 

Directeur Wilfred Joustra van HomeTeam (links) wordt door Jelle Haanstra van NoordWestGroep verwelkomd in het pand aan de Koematen. Beiden hebben vertrouwen in de samenwerking, die na de verhuizing nog verder wordt versterkt (Foto Erik Grooters)

Actief in de Kop nieuwe naam project werk en dagbesteding (zorg)organisaties

'Actief in de Kop' is de nieuwe naam voor het samenwerkingsproject Arbeid & Activering in Steenwijkerland, waarvoor donderdagmiddag 3 september in het gebouw van NoordWestGroep NV aan de Koematen in Steenwijk het feestelijk startschot is gegeven. Wethouder Dieke Frantzen van de gemeente Steenwijkerland toonde zich 'blij en tevreden' met deze samenwerking van de (zorg)organisaties Frion RIBW GO, InteraktContour, De wethouder prees de denkkracht, creativiteit, professionaliteit en effectiviteit van stuur- en werkgroep van deze organisaties. Daardoor is volgens haar sprake van een 'succesvol project', dat erop is gericht voor de cliënten de best denkbare oplossing te genereren. Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 veel meer taken toebedeeld gekregen door het rijk. Zij werden op 1 januari 2015  verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Dit was voor de zorgorganisaties RIBW GO, Frion en InteraktContour het moment  om een nieuwe samenwerking aan te gaan op het gebied van werk en dagbesteding. NoordWestGroep en IGSD sloten zich hier vervolgens bij aan.

Bundeling

De genoemde organisaties bundelden hun expertise, denken en doen vanuit de vraag van mensen met psychische problemen, een verstandelijke of lichamelijke beperking of mensen met hersenletsel. Met als resultaat dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt op één plek terecht kunnen voor werk of dagbesteding. Na een verwijzing van het gebiedsteam Steenwijkerland, wordt vervolgens samen met de inwoner in de volle breedte gekeken welk (vrijwilligers)werk of dagbesteding het beste past bij de wensen en kwaliteiten van betrokkene. Met als doel: op een breder vlak deelnemen aan de maatschappij en het vergroten van zelfredzaamheid. Een uiterst belangrijke vorm van participatie met een grote meerwaarde', benadrukte bestuurder Annamiek van Dalen van Frion, die mede namens RIBW en InteraktContour het woord voerdetijdens deze feestelijke middag. 'Insteek is datgene te doen wat goed bij je past en dat allemaal dichtbij huis. Daar zijn we trots op, zeker nu er naast Steenwijk ook satellietlocaties zijn in Vollenhove en Oldemarkt.'

Doel in het leven

Namens NoordWestGroep/IGSD liet bestuurder Gerrit van Hofwegen een aantal voorbeelden de revue passeren, waaruit duidelijk werd dat betrokkenen op deze manier via dit project 'weer een doel in het leven hebben gevonden.' Van Hofwegen: 'En dat is van cruciaal belang. Bedenk daarbij, dat de organisaties en instituten eigenlijk alleen maar een middel zijn om dit soort doelstellingen te bereiken. Het resultaat voor betrokkenen en de plek waar zij zich in werk of dagbesteding thuis voelen: daar gaat het allemaal om.'

 


Extra handhaver in dienst bij NoordWestGroep/IGSD Steenwijkerland & Westerveld

NoordWestGroep/IGSD zet in de tweede helft van 2015 extra in op handhaving. Hiervoor is per 1 juli 2015 een extra handhaver in dienst genomen. Reden is dat NoordWestGroep/IGSD  goed wil inzetten op hoogwaardige handhaving. Dit moet ertoe leiden dat mensen zoveel mogelijk de wet- en regelgeving gaan naleven en dat sancties worden opgelegd daar waar zij zich hier niet aan houden

NoordWestGroep/IGSD wil bijdragen aan het in stand houden van het maatschappelijk draagvlak voor sociale zekerheid. Dit betekent dat NoordWestGroep/IGSD alleen een uitkering wil verstrekken aan inwoners die daar recht op hebben. Dat begint bij het geven van duidelijke voorlichting, advies op maat en goede dienstverlening aan de klant. Maar ook het sluitstuk moet goed geregeld zijn, zodat goede controle en sancties kunnen plaatsvinden daar waar er onterecht een uitkering wordt verstrekt. Consulenten en handhavers werken hierbij intensief samen.

In 2014 leidde de aanpak van hoogwaardige handhaving tot goede resultaten. Er is sterk ingezet op controle aan de poort. Onderzoeken in het kader van uitkeringsaanvragen hebben hoge prioriteit. Voorkomen is immers beter dan genezen. In 2014 is een bedrag van ruim € 160.000,00 teruggevorderd. Met de extra handhaver verwacht NoordWestGroep/IGSD nog meer resultaat te halen.


Gerrit van Hofwegen interim-directeur

Vanaf maandag 18 mei 2015 is Gerrit van Hofwegen (61) uit Nieuwleusen bij NoordWestGroep/IGSD aan de slag gegaan als interim-directeur. Zijn voornaamste taak is rust te brengen in de organisatie, die begin vorig jaar is gevormd door samenwerking van de sociale werkvoorziening NoordWestGroep NV en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld.

Gerrit van Hofwegen heeft zestien jaar ervaring als gemeentesecretaris van een drietal gemeenten en vijftien jaar ervaring als interimmanager in voornamelijk eindeverantwoordelijke functies.  Als adviseur en coach vervulde hij uiteenlopende opdrachten bij gemeentelijke en provinciale overheden en in de Jeugdzorg. Daarbij heeft hij te maken gehad met onderwerpen als cultuurverandering, besturingsfilosofie en structuurwijzigingen. In een aantal gevallen was er sprake van onvolkomen relaties die het goed functioneren van de organisatie manifest belemmerden. Verder heeft hij opdrachten vervuld als bestuurlijk mediator, procesmanager en managementcoach.  

Het takenpakket van de nieuwe interim-directeur bestaat gedurende deze overbruggingsperiode primair uit:

  • Operationele aansturing van NoordWestGroep en IGSD S-W
  • Terugbrengen van rust in beide organisaties.
  • Advies uitbrengen op welke wijze de complexiteit van deze organisatie gereduceerd kan worden
  • Actief meedenken over de subregionale samenwerking van de SSZWM gemeenten (Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Westerveld en Meppel) op het gebied van de Participatiewet. 

Tien jaar Begeleid Werken gevierd met een taart

Via een aantal regelingen uit die tijd is Henk van Stroe via NoordWestGroep aan het werk gekomen bij Autoschade Groen aan de Korte Venen in het bedrijvenpark Groot Verlaat in Steenwijk. De eerste contacten dateren al vanaf 1997. Na goede ervaringen volgde in 2005 een vast dienstverband en dat is recent gevierd met een heuse taart, die door Herma Schoenmaker (consulent en jobcoach arbeidsintegratie) persoonlijk werd bezorgd bij ABS Groen.

"Dat was verrassend, maar heel terecht en verdiend', reageert Groen sr: 'Henk van Stroe is er helemaal bij gaan horen. Hij werkt hier fulltime en is bijvoorbeeld ook bereid - als dat nodig is - in de avonduren de handen uit de mouw te steken. En dat was in het begin heel anders. 'Hij kwam hier als een schuchtere medewerker binnen, zonder rijbewijs en had geen enkele ervaring. Maar hij was leergierig en heeft zich volledig ingezet en doet het nu uitstekend als voorbewerker bij het spuiten.'

Martin Groen wijst erop, dat Henk alle autospuitdiploma's heeft behaald, die nodig zijn om in het autoschadebedrijf naar behoren te kunnen functioneren. 'Dat wilde ik ook heel bewust', vertelt de jubilaris zelf. Ik heb altijd iets met auto's willen doen. Daar lag en ligt mijn passie. Natuurlijk had ik graag monteur willen worden, maar dat zat er niet in. Via NoordWestGroep heb ik de kans gekregen me te ontwikkelen en van ABS Groen heb ik alle medewerking gekregen om verder te komen. Die kans heb ik ook met beide handen aangegrepen. Ik kan met iedereen goed opschieten en het bevalt me hier uitstekend.'

Foto: Henk van Stroe, Herma Schoenmaker en Peter Groen (v.l.n.r.)


Participare nieuw personeelsblad NoordWestGroep-IGSD

'Participare' is de naam van het nieuwe personeelsblad van NoordWestGroep NV en IGSD, waarvan deze week het eerste kleurrijke nummer is verschenen. 'Een heel goed initiatief', zegt directeur-bestuurder Leo Koopal in een voorwoord. In feite is sprake van een 'vernieuwde' voortzetting van het al bestaande blad 'NoordWestGroet', in de redactie waarvan nu ook medewerkers van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld zijn opgenomen.

Daardoor is sprake van een bezetting vanuit beide bloedgroepen, onderstreept Koopal. In het nieuwe blad kan kennis worden genomen van de jongste ontwikkelingen als gevolg van de samenwerking. Koopal noemt als belangrijk thema van het nieuwe beleid, dat WSW'ers én WWB'ers veel werkervaring opdoen, bij voorkeur gekoppeld aan de persoonlijke competenties. 'Op dat terrein maken we snel meters', concludeert Koopal

De nieuwe redactie van 'Participare' constateert dat medewerkers van de IGSD voor het eerst te maken krijgen met een personeelsblad. Op de cover prijkt een foto van Geert Dijksma, die het 'levende bewijs' vormt van de samenwerking tussen NoordWestGroep en IGSD. Hij is namelijk als bode zowel te vinden in de vestiging van NWG aan de Koematen als op Het Werkplein aan De Vesting.


NoordWestGroep-medewerkers nu ook bij Agrifac aan de slag.

Medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt gaan namens NoordWestGroep NV werkzaamheden verrichten voor Agrifac Machinery BV, dat gevestigd is aan de Eesveenseweg in Steenwijk. Agrifac is een mondiale speler in de productie van spuitmachines en bietenrooiers. 'Op deze manier zal opnieuw een aantal personen in het arbeidsproces terecht komen', constateert directeur Leo Koopal van NoordWestGroep. 'En dat is ook de intentie van de Participatiewet, die in januari is ingegaan.'De samenwerking met Agrifac wordt door de directie van NoordWestGroep toegejuicht, omdat een aantal medewerkers op detacheringsbasis op de locatie van Agrifac werkzaamheden gaat uitvoeren. Het gaat daarbij om de montage van cabines en eventueel fitwerk. In enkele gevallen is doorgroei naar een vaste aanstelling bij Agrifac optioneel. Een andere groep gaat zich voor Agrifac bezighouden met productiewerkzaamheden binnen de muren van NoordWestGroep in het gebouw aan de Koematen in het bedrijvenpark Groot Verlaat. Daarbij gaat het om onder meer de assemblage van zuigslangen, ontluchters, watersystemen en vulspoelbakken. Agrifac wil via de samenwerking niet alleen haar maatschappelijke betrokkenheid benadrukken, maar tevens door deelprocessen te outsourcen de interne bedrijfsoptimalisatie verder gestalte geven. 'Agrifac is wereldwijd actief om de wereld van voedsel te voorzien. Daarnaast is het mooi om als bedrijf een dwarsdoorsnede van de maatschappij te zijn en ook in Steenwijk een rol te spelen, door mensen er actief bij te betrekken', aldus Peter Millenaar, algemeen directeur van Agrifac.

 Foto: Peter Millenaar, algemeen directeur Agrifac.


Nieuwe twitteraccount @nwgigsd

In verband met de verregaande samenwerking tussen IGSD Steenwijkerland-Westerveld en NoordWestGroep hebben wij een nieuwe twitteraccount aangemaakt. Voortaan dient u het account @nwgigsd te volgen voor onze laatste tweets over IGSD en NoordWestGroep. Het twitteraccount @noordwestgroep wordt binnenkort opgeheven.


WWB'ers doen werkervaring op bij Dyka 

Vaardigheden en trainingen als opstap naar reguliere baan

Werkervaring zal de afstand tot de arbeidsmarkt moeten gaan verkleinen en met dat doel voor ogen is een uniek project gestart bij DYKA in Steenwijk. Dit bedrijf is al meer dan vijftig jaren producent van  kunststof leidingsystemen, die vooral  worden  toegepast in de woning- en utiliteitsbouw, alsmede in de grond-, weg- en waterbouw. 'Doel van de pilot is om de participatie te bevorderen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt', zo geeft wethouder Erik Dahmen van de gemeente Steenwijkerland aan.

'Werkervaring opdoen als opstap naar werk', benadrukt Dahmen nog eens en hij roemt de samenwerking van gemeente en bedrijfsleven op dit punt, waardoor maatschappelijke betrokkenheid wordt getoond. Bij het project bij DYKA is een tiental personen betrokken, die op dit moment WWB'er zijn (Wet Werk en Bijstand). Met behoud van hun uitkering krijgen zij de mogelijkheid om arbeidsvaardigheden te ontwikkelen, waarbij doorstromen naar een reguliere baan het uitgangspunt is.

Consulenten Werk en Inkomen van IGSD/NoordWestGroep  hebben de kandidaten voor dit project na intakegesprekken geselecteerd, waarbij met name ook is gelet op motivatie. Samen met de jobcoach zijn de sollicitatiegesprekken gevoerd met een leidinggevende van DYKA, waarna de introductie en kennismaking met de werkplek volgden. Het Steenwijker bedrijf biedt de leerwerkbanen aan voor een periode van een jaar. De eerste fase van twee maanden is bestemd voor inwerken, ritme en veiligheid. Vervolgens zullen er ook gerichte trainingen worden ingezet om de deelnemers 'rijp' te maken voor de functie van procesoperator.

Dahmen: 'Dit soort initiatieven kunnen alleen maar van de grond komen dankzij medewerking van de bedrijven in de regio. We hopen na de start bij DYKA hiermee verder te kunnen gaan en inmiddels zijn ook andere bedrijven al geïnteresseerd. Professionele begeleiding van de kant van IGSD en NoordWestGroep is daarbij onmisbaar.'


Tijdelijke dienstverbanden bij NoordWestGroep verlengd

Medewerkers met een tijdelijk dienstverband in  de  Wet Sociale Werkvoorziening bij NoordWestGroep zullen houden uitzicht op een vaste dienstverband. Medewerkers die een eerste of tweede tijdelijke dienstverband hebben krijgen opnieuw een jaarcontract. Medewerkers die in hun derde tijdelijke dienstverband zitten krijgen, bij goed functioneren, een vaste dienstverband. Aanvankankelijk bood de dan in te voeren Participatiewet nog te veel onzekerheden. Daarom zijn de laatste jaren tijdelijke contracten steeds weer verlengd met de intentie daarover een beslissing te nemen in 2014.

'Alle voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen is ervoor gekozen om de 69 betreffende medewerkers vanaf 1 januari 2015 in dienst te houden', laat directeur-bestuurder Leo Koopal van NoordWestGroep weten.

De afgelopen periode zijn de (financiële) effecten in kaart gebracht en is tevens gekeken naar de eventuele gevolgen voor de diverse werksoorten binnen en buiten NoordWestGroep, wanneer de tijdelijke dienstverbanden met ingang van 1 januari zouden worden stopgezet. Dit zou nadrukkelijk ten koste gaan van de productiecapaciteit, waardoor afspraken met leveranciers niet meer (volledig) zouden kunnen worden nagekomen. 'Een ongewenste situatie', aldus Leo Koopal. Hij geeft aan, dat het in dienst houden van deze groep van medewerkers in eerste instantie nadelige effecten op het bedrijfsresultaat heeft, maar dat dit na enkele jaren een positieve wending zal nemen. 'Bovendien hebben we in de besluitvorming een duidelijk sociale afweging meegenomen. Werk boven uitkering biedt meer dan alleen een inkomen, maar vergroot zelfrespect, maatschappelijk aanzien, welbevinden en sociale contacten.'


Werklozen via Business Club aan de slag

De Business Club Steenwijkerland (BCS) en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld (IGSD) hebben een overeenkomst getekend. Hierin is vastgelegd, dat andermaal voor tussen de 25 en 40 werklozen een stageplek wordt gezocht. Bij de Businessclub zijn bijna 200 bedrijven aangesloten.

'Wij zien dit als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid', zegt vicevoorzitter Henk Jan Röfekamp van de Business Club. 'Daarom willen we onze leden er graag voor enthousiasmeren en ons netwerk daarvoor gaan gebruiken. De lijnen zijn kort en dat vergroot de kans op succes.'
Directeur Leo Koopal van de IGSD, dat sinds dit jaar samenwerkt met NoordWestGroep
: 'Op basis van persoonlijke competenties hebben we de in aanmerking komende personen in beeld gebracht. Met dat profiel wordt bij leden van de Business Club een passende plek gezocht.' Koopal spreekt van een 'fantastische samenwerking, waar we heel erg blij mee zijn. Voor veel mensen ontstaat op deze manier weer een perspectief.'

Ditmaal gaat het zowel om jongeren als oudere inwoners van deze regio, die op dit moment geen werk hebben. Dankzij eerdere projecten van BCS en IGSD hebben  zeker 40 werkloze jongeren een stageplek gevonden, van wie de meesten om diverse redenen hun opleiding niet hadden kunnen voltooien. Het waren jongeren van een divers pluimage. Sommigen met veel problemen, maar ook HBO’ers die geen baan konden vinden en jongeren, die het initiatief misten. Door leden van de Business Club zijn ze geholpen en begeleid.

Dienstverband
Aan de wieg van het initiatief stond destijds de toenmalige voorzitter Wirt Groen van de BCS.  Terugkijkend constateert Groen, dat een aantal van deze stagiaires weer een opleiding is gaan volgen. 'Sommigen hebben een tijdelijk contract gekregen en  voor een aantal lag zelfs een vast dienstverband in het verschiet.' Vorige maand heeft Groen er tijdens de vergadering van de Business Club al nadrukkelijk op gewezen, dat 'moet worden voorkomen, dat deze mensen op het verkeerde pad belanden en in een uitzichtloze situatie terecht komen.'
               
Foto: Henk Jan Röfekamp (links) en Leo Koopal verwachten veel van de samenwerking.


Gebied postbezorging weer verder uitgebreid

Het gaat goed met de postbezorging door NoordWestGroep. Opnieuw is het aantal postcodegebieden in de gemeente Steenwijkerland verder uitgebreid. Ook de gemeente is content met de samenwerking, waardoor het contract over het bezorgen van poststukken van de gemeente Steenwijkerland weer met een jaar is verlengd.


Medewerkers van NoordWestGroep bezorgen voortaan ook in Giethoorn en Blokzijl, alsmede
in de kernen IJsselham, Nederland, Scheerwolde en Baarloo. Vorig jaar waren Vollenhove en Sint Jansklooster er al bij gekomen, nadat de postbestelling enkele jaren geleden was begonnen in Steenwijk en omgeving. Op dit moment wordt wekelijks post en drukwerk huis-aan-huis bezorgd in de postcodegebieden 8325 (Vollenhove), 8326 (Sint Jansklooster), 8331 tot en met 8334 (Steenwijk), 8335 (Witte Paarden), 8336 (De Baars), 8337 (De Pol), 8338 (Willemsoord), 8340 en 8341 (Steenwijkerwold), 8342 (Basse), 8343 (Zuidveen), 8344 (Onna), 8355 (Giethoorn), 8356 (Blokzijl), 8360 en 8363 (IJsselham), 8362 (Nederland), 8370 en 8371 (Scheerwolde) en 8372 (Baarloo).


Samen met Donkergroen bomen snoeien

NoordWestGroep werkt samen met het groenbedrijf Donkergroen, vestiging Hoogeveen, welke landelijk werkende organisatie van creatieve groendenkers opereert vanuit zeventien locaties in ons land. Donkergroen was de laagste inschrijver voor een project in de gemeente Steenwijkerland. Het betreft hier het snoeien van bomen in de diverse kernen. Dit karwei is na de zomervakantie ter hand genomen en een viertal medewerkers van NoordWestGroep assisteert het vaste duo van Donkergroen, welk bedrijf tevens de hoogwerkers en de versnipperapparatuur levert. De takken worden gesnoeid en vervolgens door NWG-medewerkers in de versnipperaar vermalen. 'We zijn heel blij met deze samenwerking', zo laat sectorhoofd Werken en Leren Jelle Haanstra van NoordWestGroep weten.


Grote opdracht Perron3

Ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan van het HomeTeam BV in Steenwijk mochten de enthousiaste medewerkers van Perron3 een grote klus uitvoeren. Het bedrijf bood instellingen en particulieren in de omgeving aan om klussen aan te pakken waar zij zelf niet aan toe kwamen. Voor alle mensen die tijdens deze klussen aan het werk waren werd een grootse lunch verzorgd door de medewerkers van Perron3. Niet alleen zijn 160 broodjes klaargemaakt, ze zijn ook ter plekke bezorgd.


Perron3 in 'goede gids'

Perron3, de lunchroom gevestigd op het NS-station in Steenwijk, is opgenomen in de 'goede gids'. Deze gids is een complete en objectieve wegwijzer naar bedrijven, die duurzame producten of diensten verkopen. Perron3 behaalt de duurzaamheidscore van +75% met goede producten.De lunchroom biedt een ruim assortiment producten aan voor ontbijt en lunch. Diverse koffiespecialiteiten met een breed scala aan koeken en andere zoetigheden vullen het assortiment aan.

Verpakkingsmaterialen van maïsmeel
 
‘Ons volledige broodconcept is biologisch. Evenals het koffie- en theeconcept, de koffiemelk, suiker, warme chocolademelk en de sappen. Ook gebruiken wij duurzame verpakkingsmaterialen van bijvoorbeeld maïsmeel en gerecycled karton of papier’, vertelt Sjoerd IJzerman, projectmanager van Perron3. ‘Het personeelsbestand bestaat uit werknemers via de IGSD
(sociale dienst/bijstandsuitkering) en via NWG (sociale werkvoorziening/arbeidsintegratie) waardoor de duurzaamheid binnen ons bedrijf flink stijgt.’ De verkrijgbare broodjes, sandwiches, salades, soepen en dranken kunnen allemaal meegenomen worden in de composteerbare verpakkingen of kunnen naar wens thuisbezorgd worden.


Vervolg samenwerking met garage van de gemeente

De intentie is om de samenwerking verder gestalte te geven tussen de Technische Werkplaats van NoordWestGroep en de Garage van Serviceburo Openbare Werken van de gemeente Steenwijkerland. Vorig jaar is er een pilot begonnen met als doel synergetische voordelen te behalen in de bedrijfsvoering.

Een tot twee SW-medewerkers van NoordWestGroep zijn sindsdien met een ambtelijke werkbegeleider (voorman) actief in de Stadswerf van de gemeente, die is gevestigd aan de Oevers in het bedrijvenpark Groot Verlaat.

Speciaal voor dit doel is de voormalige timmerwerkplaats van de gemeente omgebouwd tot werkruimte en ingericht met werkplaatsattributen en gereedschap van NoordWestGroep. Er is sprake van een samenwerking 'met gesloten beurzen'. Ieder heeft zijn eigen takenpakket ingebracht en waar mogelijk worden de werkzaamheden door overlap gezamenlijk uitgevoerd. Door de bedrijfsvoering samen te brengen op één locatie is de capaciteit voor beide partijen vergroot, hetgeen de continuïteit en flexibiliteit van beide organisaties ten goede komen.


Tourist Info bij Perron3

Steenwijk heeft weer een Tourist Info. In samenwerking met Perron3 heeft WaterReijk Marketing op het station van Steenwijk een nieuw Tourist Info ingericht. Toeristen, dagrecreanten en eigen inwoners kunnen hier terecht voor toeristische informatie over WaterReijk Weerribben Wieden. Het is een officieel punt, waar tevens actuele fiets- en wandelkaarten beschikbaar zijn.

Met aantrekkelijk fotowerk, een heldere kaart, 14 schermen  en een touchscreen computer worden bezoekers geïnformeerd over hetgeen de omgeving te bieden heeft. Op een online aanraakscherm kan actuele informatie worden opgezocht via een portal van WaterReijk. Informatie over de nationale parken, toeristische trekpleisters en recreatiemogelijkheden laten de schermen aan de bezoekers in een kleurrijke en toegankelijke omgeving het hele spectrum zien. Van het nationaal park het Drents-Friese Wold tot WaterReijk Weerribben Wieden en van Appelscha tot aan Vollenhove.
 
Toeristen

'We zien op dit moment veel Aziatische gasten via het station de regio binnenkomen', is de ervaring van  projectmanager Sjoerd IJzerman van Perron3. 'Met het Tourist Info hopen we de gasten die met het openbaar vervoer komen van juiste informatie te voorzien.'
Het informatiepunt verbetert de voorziening aan de toerist, waardoor gastvrijheid meer centraal komt te staan.


Copyright © 2016 NoordWestGroep